SPIS RZECZY

ROZDZIAŁ 1 Szwajcaria w świetle cyfr. - Krótki zarys geograficzny Szwajcarii. - Szwajcaria jest krajem bardzo licho od natury obdarzonym. - Statystyka śmiertelności, urodzeń poborowa, umierających czytać oraz spożycia dowodzi względnie pomyślnego stany ekonomicznego mieszkańców

ROZDZIAŁ 2 Rozwój od XIII do XIX w. - Bezpośredni udział ludu w prawodawstwie. - Wpływ geograficznego układu Szwajcarii na jej historię. - Walki Szwajcarów z Austrią miały nie narodowy, lecz klasowy charakter. - Przymierze wsi z miastami. - Feudalizm szwajcarski. - Walka pierwiastku gminnego z feudalnym kończy się w Szwajcarii zwycięstwem pierwszego. - Reformacja w Szwajcarii. - Walka miast ze wsiami. - Zwyrodnienie w oligarchii republik miejskich. - Walka o ich zdemokratyzowanie.

ROZDZIAŁ 3 Szwajcaria od 1798-1838. - Rzeczpospolita Helwecka. - Mediatyzacja. - Restauracja. - Wzrost klerykalizmu w Szwajcarii. - Rozwój wrogich mu pierwiastków. - Reformy konstytucyjne w r. 1830. - Sonderbund.

ROZDZIAŁ 4 Konstytucja szwajcarska od 1798 do 1898 r. - Czynniki, które przeobraziły Szwajcarię ze związku państw w państwo związkowe: potrzeba ściślejszego zjednoczenia ze względu na grożące niebezpieczeństwo od sąsiadów i rozwój ekonomiczny kraju. - Wzorowanie się na konstytucji Stanów Zjednoczonych. - Organiczoność władzy zwierzchniczej w państwie związkowym. - Sąd federacyjny w Szwajcarii nie posiada kompetencji swego amerykańskiego pierwowzoru. - Rada związkowa stoi na straży konstytucji. - Organiczny splot władz w Szwajcarii. - Referendum ogranicza władze zwierzchnicze centralnych organów prawodawczych w Szwajcarii. - Konstytucja 1874 r. - Dalszy rozwój centralizacji i zagwarantowanych praw jednostki. - Wzrost czynności organów centralnych. - Wzrost finansów związkowych. - Ujednostajnienie prawodawstwa. - Prawa publiczne kantonalne. - Finanse kantonalne. - Ustrój kantonalny ułatwia doświadczenia próbne z reformami. - Programy stronnictw politycznych w Szwajcarii.

ROZDZIAŁ 5 Szwajcaria w międzynarodowej walce ekonomicznej. - Jakie znaczenie posiada dla Szwajcarii międzynarodowa wymiana? - Nieprzyjazne warunki geograficzne Szwajcarii w międzynarodowej walce ekonomiczne. - Czemu zawdzięcza Szwajcaria możność ostania się w tej walce.

ROZDZIAŁ 6 Kwestia agrarna. - Zmniejszanie się stosunkowe gospodarstw w kantonie Zuryskim. - Zadłużenie własności ziemskiej. - Stowarzyszenie rolników.

ROZDZIAŁ 7 Kwestia społeczna w Szwajcarii. - Stopień centralizacji produkcji. - Emigracja robotnicza z Niemiec i Austrii do Szwajcarii. - Walka drobnego przemysłu z wielkim. - Walka ekonomiczna klasy robotniczej. - Dzieje strajków szwajcarskich. Biura pracy. - Sekretariat robotniczy. - Ubezpieczanie od braku zarobku. - Co tamuje rozwój prawodawstwa społecznego w Szwajcarii.